top of page

mer om oss

Icon_1080x1080_inverterad.jpg

KP Electro

KP Electro är ett företag med engagerade specialister inom elteknik som bedriver verksamhet inom Sverige. Med 18 anställda levererar bolaget tekniska installationer som el, kraft, fiber, data och tele mot industri, bygg, offentlig sektor, infrastruktur och energi.

KP Electro bildades 2018 genom ett förvärv från Eitech Electro AB

Vi erbjuder hållbara och kvalitativa installationer, från fiber till högspänning. 

Och vill genom ansvar vill vara en ledande aktör i omställningen till ett digitaliserat och hållbart samhälle.

Våra installationer utgör en kombination av funktion, kvalité och hållbarhet.

Genom kvalité och kunskap, vill vi skapa förtroende och nöjda kunder. 
Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapar vi förutsättningar för säkerhet, trivsel och engagemang.


Vi utför elinstallationer i allt från projekt till löpandeservice inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. 
Vi som företag är fabrikatsobundna.

Vi arbetar med de främsta leverantörerna. Kvalité är avgörande, det vet vi av erfarenhet. 

KP Electro arbetar med de bästa samarbetspartnerna och leverantörerna. 

Nollvision

Vår målsättning är inga skador eller olyckor i samband med arbete.

Vårt KHMS-arbete ska genomsyra hela processen från anbud, under planering och genomförande, till avslut.

Hållbarhet

KP Electro följer ÖMK (Överenskommelse mot Mutor och Korruption i fastighets- & byggbranschen) och har samma krav på sina underentreprenörer och andra leverantörer.

Kvalitet

Vårt samarbete med kunderna bygger på långsiktighet, partnerskap och ömsesidigt förtroende. Våra kunder ska uppleva oss som affärsmässiga, engagerade, kompetenta och att vi står för kvalitet och omtanke i allt vi gör.

Vi har ett Ledningssystem som är anpassat för installationsbranschen och vår verksamhet.

Elsäkerhet

Elarbetet utgår från kraven i Elsäkerhetslagen 2016:732, Elsäkerhetsförordningen 2017:218 och tillhörande Föreskrifter, Standarderna SS 4364000 (Elinstallationsreglerna), SS-EN 50110-1 (Skötsel av elanläggning) samt SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 (Starkströmsanläggningar över 1 kV). 

Alla våra montörer är utbildade enligt ESA.


Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att vi genomför regelbundna undersökningar och riskbedömningar och utifrån det genomför åtgärder samt uppföljande kontroller. 

KP Electro vill vara en attraktiv arbetsgivare utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Vi strävar efter att alla medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling och är delaktiga i arbetsmiljöarbetet både vid beslut, genomförande och uppföljning. 

Gymnasieskolan

För oss på KP Electro är det viktigt att det utbildas nya elektriker, därför samarbetar vi med gymnasieskolan där vi erbjuder praktikplatser och i förlängningen anställningar när studierna är avslutade.

kompetens

Elteknik

 • Ställverksmontage

 • Kraftmontage --> 24kV

 • Industrikraft

 • Processel

 • UPS

 • Transformatorer

 • Frekvensomriktare

 • Kanalisation

 • Allmän kraft

 • Belysning

Kommunikationsteknik

 • Fiber

 • Datanät

 • Telenät

 • CCTV utrustning

 • Kommunikationslösningar för ljud, bild och data

bottom of page